Polityka prywatności i warunki

1. Definicje

Właścicielem i Administratorem (zwanym w dalszej części niniejszej noty prawnej „Administratorem”) portalu internetowego Doctrina.biz jest ul. Grójecka 194/440, 02-390 Warszawa. Użytkownikiem portalu internetowego (zwanym w dalszej części niniejszej noty prawnej „Użytkownikiem”) jest dowolna osoba odwiedzająca dowolną stronę Portalu Doctrina. Portal internetowy Doctrina.biz (zwany w dalszej części niniejszej noty prawnej „Portalem”) przeznaczony jest dla pracowników aptek i oferuje najwyższej jakości usługi związane ze sprzedażą produktów farmaceutycznych we wszystkich aptekach znajdujących się na terenie Polski.

2. Rejestracja użytkownika

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji celem uzyskania możliwości korzystania z Portalu. W powyższym celu Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie danych innej osoby stanowi przestępstwo karalne.

3. Treści generowane przez Użytkowników

Portal umożliwia Użytkownikom publikowanie treści kursów szkoleniowych, związanych z nimi materiałów wideo oraz innych plików i treści, jak również komentarzy (zwanych w dalszej części niniejszej noty prawnej „Treściami generowanymi przez Użytkowników”). Obowiązującym językiem Treści generowanych przez Użytkowników jest język polski. Użytkownikowi przysługuje prawo do publikacji wyłącznie prawdziwych i zgodnych z przepisami prawa treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści generowane przez Użytkowników i publikowane na stronach niniejszego Portalu. Użytkownicy pozostają właścicielami ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści. Niezależnie od powyższego, Administrator niniejszym zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji Treści generowanych przez Użytkowników, uznanych przez siebie za naruszające przepisy prawa lub w inny sposób niedopuszczalne.

4. Ochrona danych osobowych i Treści generowanych przez Użytkowników

Administrator zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Danych Osobowych oraz naszej Polityki Prywatności. Dane osobowe, uzyskane podczas rejestracji Użytkownika, są chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Użytkownika. Wszystkie Treści Generowane przez Użytkownika są ściśle chronione i niedostępne dla osób trzecich, chyba że Użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę. Treści Generowane przez Użytkownika są dostępne wyłącznie dla profesjonalnym podmiotom publicznym.”

5. Wsparcie Użytkowników

Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom profesjonalne i techniczne informacje w zakresie korzystania z Portalu w godzinach pracy, na stronach Portalu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów Użytkownika związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownik może przesłać stosowne zapytanie / zgłoszenie na poniższy adres poczty elektronicznej: info@pl.doctrina.biz.

6. Ochrona praw autorskich Wszelkie treści publikowane na stronach Portalu, za wyjątkiem Treści generowanych przez Użytkowników, stanowią własność Administratora i jako takiej chronione są przepisami prawa autorskiego. Treści chronione przepisami prawa autorskiego obejmują wizerunek graficzny i wszelkie elementy graficzne Portalu. Nieupoważnione kopiowanie i rozpowszechnianie treści na innych stronach internetowych lub w innych portalach jest zabronione, z zastrzeżeniem przypadków udzielenia pisemnego zezwolenia przez Administratora.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik potwierdza, że nie będzie korzystać z Portalu w celach niedozwolonych lub szkodliwych dla Portalu lub Administratora. Uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z Portalu przez innych Użytkowników jest również niedozwolone. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji publikowanych przez Użytkownika, jak również nie przyjmuje odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika w oparciu o opublikowane dane. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z ewentualnych problemów technicznych lub innych utrudnień dotyczących korzystania z Portalu. Portal zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za zasady dotyczące ochrony prywatności oraz treści powyższych stron internetowych.

8. Akceptacja Polityki prywatności i warunków

Użytkownik niniejszym potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował Politykę prywatności i warunki.

9. Zmiana postanowień Polityki prywatności i warunków

Administrator niniejszym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności i warunków. W przypadku każdej zmiany wprowadzone zostaną również stosowne zmiany daty widniejącej w dolnej części niniejszego dokumentu.

10. Rozstrzyganie sporów

Administrator podejmie wszelkie działania zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Warszawa, 14.02.2018